Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL PTN ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ ?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005, Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn, thay thế cho phiên bản tiêu chuẩn phát hành năm 1999 đã từng được áp dụng để công nhận cho 25000 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới nơi diễn ra các hoạt động thử nghiệm sản phẩm, mẫu và hiệu chuẩn các thiết bị đo. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn lớn hơn nhiều những gì mà con số này thể hiện vì nhiều quốc gia coi việc áp dụng tiêu chuẩn này là một yêu cầu về mặt pháp lý. Thêm vào đó, các văn bản xây dựng dựa trên tiêu chuẩn này còn được các phòng thử nghiệm áp dụng trong các ngành cụ thể như dược phẩm, vi sinh học.

Áp dụng đối với các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn (để xây dựng một hệ thống quản lý); cơ quan công nhận (để đánh giá, công nhận) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (để lựa chọn các PTN có đủ năng lực phục vụ hoạt động quản lý nhà nước).

Hoạt động công nhận PTN tại Việt Nam do Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện (được gọi là công nhận PTN theo VILAS). Ngoài ra một số Bộ có hệ thống công nhận PTN cho lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ: LAS-XD của Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường có hệ thống riêng để công nhận các PTN thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, Cục Đăng kiểm công nhận các PTN tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực đăng kiểm v.v… VILAS là một trong các hệ thống công nhận PTN tuân thủ các yêu cầu về công nhận và được các cơ quan công nhận các nước là thành viên Hiệp hội Công nhận PTN quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) hoặc Hiệp hội công nhận PTN Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – APLAC) thừa nhận.

4. Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

– Lĩnh vực thử nghiệm cơ

– Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử

– Lĩnh vực thử nghiệm sinh học

– Lĩnh vực thử nghiệm hoá học

– Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng

– Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

– Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường

– Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2005

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Năng lực của các phòng thí nghiệm cần tạo ra sự tin cậy cho các doanh nghiệp khi thử nghiệm các sản phẩm mới hoặc khi cần đảm bảo rằng các sản phẩm thành phẩm đã phù hợp để đưa ra thị trường, của các cơ quan quản lý và giới chức thương mại khi cần đảm bảo về các sản phẩm trong nước hoặc sản phẩm nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường hoặc để đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy của các thử nghiệm và phân tích có liên quan đến những nguy cơ về môi trường, sức khoẻ hoặc an toàn.

Các lợi ích cụ thể như:

– Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

– Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

– Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

– Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.